Joanne van der Boom is laatstejaars student van de Research Master Language & Cognition aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar afstudeerscriptie houdt ze zich bezig met streektalen in de provincie Drenthe. Het thema van de scriptie is specifiek gericht op de relatie tussen wat we denken dat we kunnen en wat we daadwerkelijk kunnen. Jongeren tussen de 12-14 jaar krijgen een aantal stellingen voorgelegd waarbij zij kunnen aangeven hoe en óf ze het Drents beheersen. Daarnaast krijgen zij verschillende vraagstukken voorgelegd waarmee receptieve Drentse taalvaardigheden (lezen/luisteren) worden getest. Hoe schatten jongeren hun niveau van het Drents in: basisgebruiker, onafhankelijk gebruiker of vaardig gebruiker van het Drents? En komt deze inschatting overeen met de uitkomst van de toetsing van de taalvaardigheden? Ter afsluiting wordt de houding van de jongeren ten opzichte van diverse streektalen in kaart gebracht: staan zij positief ten opzichte van hun streektaal of juist niet?

In 2018 heeft Joanne haar scriptie afgerond. De resultaten laten zien dat jongeren die aangaven heel goed Drents te spreken, alleen op het onderdeel woordenschat iets hogere resultaten behaalden. Daarnaast werd het Nederlands door jongeren in het algemeen hoger gewaardeerd dan het dialect, hoewel dialecten niet per se als dom of grappig gezien werden. Jongeren die heel goed Drents spraken, waardeerden het dialect wel vaker positiever dan het Nederlands. Zij vonden het dialect vooral gezelliger en mooier klinken dan jongeren die zelf geen Drents spraken. De volledige scriptie lees je hier.